2023 Off-Season Primer: Plenty of Money, Plenty of Needs