Nagy on hot seat makes zero sense to non-Bears fans.